Vedtægter for Dansk Køre Selskab 1987

§ 1

Formål

§ 1 Dansk Køre Selskab er en sportsforening, hvis formål det er, at

      fremme interessen for kørsel med hestekøretøjer ved afholdelse

      af kørekonkurrencer, træningsarrangementer, kurser m.m., samt

      udvide kendskabet til køresporten i øvrigt.

 

§ 2

Medlemskab

       Som medlem kan optages enhver, der er interesseret i

       køresporten. Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen.

       Optagelse eller ikke optagelse afgøres af den samlede

       bestyrelse. Udmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen senest en

       måned før regnskabsårets udløb.

 

§ 3  Medlemskabet fornys årligt ved indbetaling af kontingent,

       der forfalder den 1. januar. Er kontingentet ikke betalt senest

       1. marts, slettes vedkommende som medlem, men kan optages

       på ny mod betaling af restancen og en bod på kr. 10,00.

 

§ 4

Generalforsamlingen

       Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

       Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i tiden

       10. november til 31. december. Beslutninger på general- 

       forsamlingen vedtages ved simpel stemmeflerhed, medmindre

       andet fremgår af nærværende vedtægter. Stemmeret kan kun

       kan kun udøves personligt og ikke ved fuldmagt.

   

       Afstemningen sker skriftligt, såfremt det forlanges af mindst

       10 tilstedeværende medlemmer. Over det, på generalforsam-

       lingen, passerede føres protokol, som underskrives af dirigenten.
 

§ 5    Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 20 dages varsel

         af bestyrelsen via foreningsblad eller ved skriftlig meddelelse til

         hvert medlem. Indkaldelsen skal angive generalforsamlingens dags-

         orden, der altid skal indeholde mindst:

 

  • Valg af dirigent

  • Formandens beretning

  • Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede

     regnskab.

  • Fastsættelse af kontingent

  • Forslag til bestyrelse og medlemmer.

  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

  • Valg af revisor og suppleant

  • Eventuelt  

    

        Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen

        skal skriftligt være formanden i hænde senest 15. oktober.

 

§ 6   Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning på en

        ordinær generalforsamling eller af bestyrelsen, samt når mindst 10

        medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom til formanden.

        Anmodningen skal være ledsaget af oplysning om, hvilket emne,

        der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, der

        herefter indkaldes af bestyrelsen med mindst 20 dages varsel og

        senest 20 dage efter anmodningen er kommet formanden i hænde.

§ 7

Bestyrelsen

         Dansk Køre Selskab ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer,

         som vælges på generalforsamlingen. 

 

§ 8    Hvert bestyrelsesmedlem vælges for en 2-årig periode.

         Bestyrelsen supplerer sig selv ved frafald indtil første general-

         forsamling. Der afgår hvert år 4 (5) bestyrelsesmedlemmer.

         Genvalg kan finde sted.
 

§  9   Bestyrelsen konstituerer sig selv med mindst: formand,

         sekretær, kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

         Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflerhed.

         I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslags-

         givende. Selskabet tegnes af formanden eller 4 bestyrelses-

         medlemmer.
         Foreningen er en juridisk person med begrænset ansvar
         og hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.
         Tredjemand, foreningens forretningsforbindelser og  kreditorer
         kan således udelukkende holde sig til foreningsformuen.

§ 10

Regnskab

         Det påhviler kassereren at føre regnskab over selskabets

         indtægter og udgifter samt at udarbejde status. Regnskabsåret

         er 1. november til 31. oktober.

 

§ 11   Det årlig regnskab tilstilles revisor senest 14 dage før

          generalforsamlingens afholdelse. Revisor skal i årets løb

          foretage mindst et uanmeldt kasseeftersyn.

§ 12  

Vedtægtsændringer

          Til forandring af vedtægterne og til eksklusion af et medlem

          kræves, at dette godkendes på en generalforsamling, hvor

          mindst 2/3 af selskabets medlemmer er mødt op, og mindst

          2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

          Er disse krav ikke opfyldt, skal forslaget vedtages på 2 på

          hinanden følgende med mindst 20 dages mellemrum afholdte

          generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær

          generalforsamling.

 

§ 13   Dansk Køre Selskab er medlem af Dansk Køre Forbund

          associeret Dansk Ride Forbund, hvorfor selskabet og dets

          medlemmer skal rette sig efter de her nævnte Forbunds love,

          reglementer og bestemmelser.
 

§ 14    Selskabets opløsning kan kun foregå, når beslutningen

           herom vedtages på 2 på hinanden med mindst 20 dages

           mellemrum afholdte generalforsamlinger, hvoraf den ene

           skal være ordinær. For at en sådan beslutning skal være

           gyldig kræves, at opløsningen på den første generalfor-

           samling vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

           Vedrørende fordeling af selskabets formue træffes be-

           stemmelse herom på den sidste generalforsamling

 

 

 

 

Dansk Køre Selskab
 

Rævebjerg 1
DK-4440 Mørkøv

Tlf. 20 93 69 29

Formand Niels Giversen

Danske Bank 1551-4843 533 957

CVR.nr. 30 64 18 33