top of page

Vedtægter for Dansk Køre Selskab (stiftet i 1967)

Vedtægterne blev senest opdateret i forbindelse med den ordinære generalforsamling afholdt den 15. november 2019.

 

 

§ 1

Formål

§ 1 Dansk Køre Selskab er en sportsforening, hvis formål det er, at fremme interessen for kørsel med hestekøretøjer ved afholdelse af kørekonkurrencer, træningsarrangementer, kurser m.m., samt udvide kendskabet til køresporten i øvrigt.

§ 2

Medlemskab

Som medlem kan optages enhver, der er interesseret i køresporten. Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. Optagelse eller ikke optagelse afgøres af den samlede bestyrelse. Udmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen senest en måned før regnskabsårets udløb.

§ 3  Medlemsskabet fornys årligt ved indbetaling af kontingent, der forfalder den 1. januar. Er kontingentet ikke betalt senest 1. marts, slettes vedkommende som medlem, men kan optages på ny mod betaling af restancen og en bod på kr. 10,00.

§ 4

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i november inden Hovedbestyrelsesmødet. Beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af nærværende vedtægter. Stemmeret kan kun udøves personligt og ikke ved fuldmagt.

     

Afstemningen sker skriftligt, såfremt det forlanges af mindst 10 tilstedeværende medlemmer. Over det, på generalforsamlingen, passerede føres protokol, som underskrives af dirigenten.

§ 5  Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 20 dages varsel af bestyrelsen via foreningsblad eller ved skriftlig meddelelse fx brev eller e-mail til  hvert medlem.

Indkaldelsen skal angive generalforsamlingens dagsorden, der altid skal indeholde mindst:

  1. Valg af dirigent

  2. Formandens beretning

  3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

  4. Fastsættelse af kontingent

  5. Forslag til bestyrelse og medlemmer.

  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

  7. Valg af revisor og suppleant

  8. Eventuelt    

Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde senest 15. oktober.

 

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning på en ordinær generalforsamling eller af bestyrelsen, samt når mindst 10 medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom til formanden.

Anmodningen skal være ledsaget af oplysning om, hvilket emne, der ønskes behandlet på den ekstra-ordinære generalforsamling, der herefter indkaldes af bestyrelsen med mindst 20 dages varsel og

senest 20 dage efter anmodningen er kommet formanden i hænde.

 

§ 7

Bestyrelsen

Dansk Køre Selskab ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen.   

§ 8    Hvert bestyrelsesmedlem vælges for en 2-årig periode. Bestyrelsen supplerer sig selv ved frafald indtil første generalforsamling. Der afgår hvert år 4 (5) bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.

§  9   Bestyrelsen konstituerer sig selv med mindst: formand, sekretær, kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Selskabet tegnes af formanden eller 4 bestyrelsesmedlemmer.

Foreningen er en juridisk person med begrænset ansvar og hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

Tredjemand, foreningens forretningsforbindelser og kreditorer kan således udelukkende holde sig til foreningens formue.

 

§ 10

Regnskab

Det påhviler kassereren at føre regnskab over selskabets indtægter og udgifter samt at udarbejde status. Regnskabsåret er 1. november til 31. oktober.

 

§ 11   Det årlig regnskab tilstilles revisor senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Revisor skal i årets løb foretage mindst et uanmeldt kasseeftersyn.

   

§ 12   

Vedtægtsændringer

Til forandring af vedtægterne og til eksklusion af et medlem kræves, at dette godkendes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af selskabets medlemmer er mødt op, og mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. Er disse krav ikke opfyldt, skal forslaget vedtages på 2 på hinanden følgende med mindst 20 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær generalforsamling.

 

§ 13   Dansk Køre Selskab er medlem af Dansk Køre Forbund associeret Dansk Ride Forbund, hvorfor selskabet og dets medlemmer skal rette sig efter de her nævnte Forbunds love, reglementer og bestemmelser.

 

§ 14    Selskabets opløsning kan kun foregå, når beslutningen herom vedtages på 2 på hinanden med mindst 20 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. For at en sådan beslutning skal være gyldig kræves, at opløsningen på den første generalforsamling vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Vedrørende fordeling af selskabets formue træffes bestemmelse herom på den sidste generalforsamling

bottom of page